І. ЗАГАЛЬН І ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Чернівецька міська комунальна медична установа “Клінічний пологовий будинок № 2” (далі по тексту “установа”) заснована на комунальній власності територіальної громади м. Чернівці, згідно рішення IX сесії XXI скликання Чернівецької міської ради народних депутатів від 25.01.92р. № 253 “Про перелік об’єктів комунальної власності Чернівецької міської Ради народних депутатів”.
1.2. Установа підпорядкована управлінню охорони здоров’я
Чернівецької міської ради.
1.3. В своїй діяльності установа керується законодавством України «Основи законодавства про охорону здоров’я”, законами України “Про підприємства в Україні”, “Про підприємництво”, “Про власність”, “Про охорону праці” та іншими законодавчо-нормативними актами України, нормативними документами Міністерства охорони здоров’я, розпорядженнями міського голови, наказами управління охорони здоров’я, рішеннями Чернівецької міської ради, а також цим Статутом. Внесення будь-яких змін та доповнень до Статуту здійснюється тільки за згодою власника.
1.4. Установа є юридичною особою з моменту її реєстрації, має самостійний бухгалтерський баланс, розрахунковий та інші рахунки у банківських установах, круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки, інші реквізити.
1.5. Установа від свого імені може укладати будь-які договори, угоди, контракти за предметом своєї діяльності, виступати позивачем і відповідачем у суді, арбітражному суді, третейському суді.
1.6. Структура установи:
1.6.1. Стаціонар.
1.6.2. Поліклініка – жіноча консультація.
1.6.3. Відділення на спецкоштах по наданню додаткових медичних послуг.
1.7. Повна назва: Чернівецька міська комунальна установа “Клінічний пологовий будинок № 2”. Скорочена назва: “Клінічний пологовий будинок № 2”. Місце знаходження: 58013, м.Чернівці, вул.Ровенська,8.

II. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Основною метою створення установи є забезпечення населення кваліфікованою акушерсько гінекологічною допомогою з наданням всіх необхідних сучасних методів діагностики і лікування.
2.2. Предмет діяльності установи.
Здійснюючи свою діяльність установа забезпечує:
– кваліфіковану акушерську допомогу населенню міста і області;
– санітарно-освітню та профілактичну діяльність;
– підвищення якості і оперативності медичного догляду та обслуговування хворих;
– підвищення якості лікувально-діагностичного процесу;
– розробка заходів по профілактиці захворювань;
– вивчення і аналіз захворюваності населення міста і області;
– своєчасний початок лікування хворих в стаціонарних умовах з застосуванням сучасних методів оперативного лікування, лікувально-охоронного режиму та огляду за хворими;
– своєчасну діагностику і лікування ускладнень;
– науково-дослідну роботу;
– надання платних медичних послуг;
– додержання персоналом виробничої етики;
– додержання санітарних норм і правил утримання обладнання, вимог санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму;
– безперебійну роботу медичної апаратури, машин, механізмів, інженерно-технічних комунікацій і споруд;
– раціональне використання трудових, фінансових, матеріальних ресурсів;
– постачання необхідними засобами, матеріалами медичного і господарського призначення;
– дотримання правил і норм техніки безпеки, охорони праці і протипожежної безпеки;
– забезпечення готовності установи для роботи в екстремальних умовах;
– забезпечення проведення попередніх (при вступі на роботу) та періодичних медичних оглядів робітників, які працюють зі шкідливими умовами праці, або таких, де є потреба в професійному відборі, водіїв автомобільного транспорту.

III. МАЙНО УСТАНОВИ.

3.1. Майно установи складають основні засоби, обігові кошти, інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі установи.
3.2. Статутний фонд установи становить 3 350 511.08 гривень. Структура статутного фонду додається.
3.3. Відчудження майна, закріпленого за установою, здійснюється за згодою власника, одержані в результаті відчудження майна кошти спрямовуються виключно на поновлення видатків установи і є державними.
3.4. Установа має право здавати в оренду підприємствам, установам, організаціям майно, за згодою власника.
3.5. Майно, що є комунальною власністю міської ради закріплене за установою і належить їй на праві оперативного управління.

IV. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

4.1. Управління установою здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.
4.2. Власник здійснює свої права в частині управління майном установи через департамент економіки міської ради, а в частині оперативного керівництва діяльністю установи – через управління охорони здоров’я міської ради.
4.3. Безпосереднє керівництво діяльністю установи здійснює головний лікар, який призначається міським головою, умови праці і діяльності якого регламентуються на основі трудового контракту.
4.4. Заступники головного лікаря призначаються міським управлінням охорони здоров’я за погодженням з головним лікарем установи.
4.4. Головний лікар установи :
– організовує роботу установи, забезпечує її функціонування у відповідності до мети і предмету діяльності установи, виконання положень чинного законодавства України і цього Статуту;
– затверджує структуру та штатний розпис установи в запровадженому порядку, наймає і звільняє з посад персонал установи на умовах контрактів, договорів, трудових угод та інших засадах, визначених чинним законодавством України;
– розпоряджається у межах своїх повноважень, визначених чинними законодавчо-нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також укладеного з ним контракту, майном і грошовими
коштами установи;
– без доручення діє від імені установи, представляє її в установах, організаціях, підприємтсвах, а також у стосунках з юридичними особами усіх видів і форм власності, громадянами як на території України, так і за їїмежами;
– укладає договори, угоди, контракти, видає доручення, здійснює інші дії згідно мети і предмету діяльності установи;
– видає накази, розпорядження, виконує інші обов’язки, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом, умовами контракту, укладеного з ним;
– затверджує положення про відокремлені структурні підрозділи установи, укладає контракти з їх керівниками;
– від імені власника укладає колективний договір з трудовим колективом, який регулює виробничі, трудові, економічні відносини, питання охорони праці та соціального розвитку, участі трудового
колективу у використанні прибутку установи у відповідності до цього Статуту.
4.6. Трудовий колектив установи складають всі громадяни, які приймають участь своєю працею в її діяльності на основі трудових договорів (контрактів, угод) і які регулюють відносини працівників в установі.
4.7. Трудовий колектив установи:
– розглядає та затверджує колективний договір;
– розглядає і вирішує згідно з цим Статутом питання самоврядування трудового колективу;
– визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам установи соціальних пільг;
– бере участь у моральному та матеріальному стимулюванні продуктивної праці;
– вирішує усі питання діяльності установи за винятком віднесених цим Статутом до компетенції власника.
4.8. Умови праці та відпочинку працівників установи визначаються відповідно до чинного законодавства України. Персонал установи підлягає соціальному та пенсійному забезпеченню у порядку і на умовах, дизначених чинним законодавством України.

V. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

5.1. Установа отримує в установленому чинним законодавством України порядку дозвіл (ліцензію) на здійснення відповідних видів діяльності, після чого вправі ними займатись.
5.2. Відносини установи з іншими юридичними і фізичними особами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів в порядку, що визначається законодавчими актами України.
5.3. Установа самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.
5.4. Фінансування установи здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів місцевого бюджету, а також додаткових джерел: безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та
фізичних осіб; інші джерела, незаборонені чинними законодавчо-нормативними актами України.
5.5. Використання коштів здійснюється за кошторисом, затвердженим міським управлінням охорони здоров’я і затвердженим головним лікарем.
5.6. Ціни на надані додаткові послуги формуються на основі діючого законодавства України.
5.7. Порушення ціноутворення веде до відповідальності, встановленої згідно з діючим законодавством України.
5.8. Установа в своїй діяльності може встановлювати ціни на договірній основі.

VI. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

6.1. Установа здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність в порядку, встановленому законодавством України.
6.2. Службові особи установи несуть установлену законодавством дисциплінарну, матеріальну або кримінальну відповідальність за перекручення державної звітності.

VII. ПОРЯДОК ЗМ ІН И СТАТУТУ.

7.1. При зміні основних положень цього Статуту здійснюється його перереєстрація, яка проводиться в порядку, встановленому для реєстрації.
7.2. Зміни основних положень Статуту проводяться за рішенням власника.

VIII. ЛІКВІДАЦ ІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ.

8.1. Ліквідація та реорганізація установи проводиться за рішенням власника майна або за рішенням арбітражного суду.
8.2. Ліквідаційна комісія проводить ліквідацію установи, вміщує в пресі повідомлення про її ліквідацію і про порядок та строк заяви кредиторами претензій. Поряд з цією публікацією, ліквідаційна комісія зобов’язана провести роботу по стягненню дебіторської заборгованості установі і виявленню притензій кредиторів з повідомленням останніх про ліквідацію установи.
8.3. Ліквідація установи проводится ліквідаційною комісією, яка призначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію.
8.4. Ліквідаційна комісія оцінює майно ліквідаційної установи і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.
8.5. Установа вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту виключення її з державного реєстру України.